MOODLE

מנחה יקר.ה,

רכזנו עבורך הנחיות לשימוש במוודל.

כיצד נרשמים לקורס במוודל – לעובדי הוראה שיוך עצמי לסביבת מוודל – הנחיות למורים – חשוב לשלוח למשתלמים לפני תחילת הקורס
בקשת הרשמה לקורס: כיצד זה מתבצע – למורי מורים יש להוריד את רשימת המשתלמים ממערכת התיק התק ולאשר את המורים אשר נרשמו למוודל, לפי ההנחיות בקישור
כיצד לעדכן סיסמא, מאפיינים ותמונה בסביבת המודל צוות השתלמוודל
מבנה מרחב לימוד במוודל סרטון הדרכה – משרד החינוך
הוספת משאב או פעילות סרטון הדרכה – משרד החינוך
הוספת קישור לאתר אינטרנט סרטון הדרכה – משרד החינוך
הוספת מטלה סרטון הדרכה – משרד החינוך