נהלים

נהלי דיווח מרצים:

 1. הזמנת מרצה – 15 ימים לפני המפגש (במידה ואותו מרצה מעביר מספר מפגשים ניתן למלא באותה הזמנה) – טופס הזמנת מרצה- פסגה רמת גן
 1. כרטיס דיווח מרצה – לאחר ביצוע המפגש יש למלא פרטי המרצה והמפגש,  להחתים את המרצה בכרטיס דיווח מרצהרכז ההשתלמות יחתום בשורה המיועדת וידאג לשלוח סרוק לדוא"ל pisgarg@gmail.com עבור גלית אסייג.
 1. הסכם התקשרות – מרצים  – יש למלא באופן חד פעמי לכל אחד מהמרצים בהשתלמות ולשלוח לדוא"ל pisgarg@gmail.com עבור גלית. 
 2. דיווח נוכחות משתלמים – בתום מפגשי השתלמות אשר מתקיימים מחוץ למרכז פסג"ה, יש לשלוח דף נוכחות כולל חתימת משתלמים לדוא"ל pisgarg@gmail.com עבור גלית אסייג.
 3. הפקת רשימת מתשלמים ונוכחות
 4. טופס-בקשה-לאישור-סילבוס-פיתוח-מקצועי

מרצים שכירים:

 • צילום תעודות זהות – כולל ספח, עם כתובת עדכנית.
 • צילום שיק או כל מסמך בנקאי המפרט את פרטי חשבון המוטב.
 • תעודות המעידות על השכלה אקדמאית רלוונטית.
 • תאום מס לחברת טלדור, תיק ניכויים מספר 930866439 – לשנת כספים 2021

מרצים עוסקים מורשים:

 • בנוסף למפורט מעלה למרצים שכירים – יש לצרף (במקום תיאום מס):
 • אישור ניכוי מסר במקור.
 • אישור ניהול ספרים.

טלפון התקשרות עם חברת טלדור 08-6776003